x
≡ תפריט
חברה פרויקטים גלריה אנשי קשר

חשמל בבית עץחשמל בבית עץ
תשומת לב מיוחדת נדרשת בתכנון ובחיווט מערכת החשמל בבתי עץ – לוגיים (בנויים מלוג עץ מסיבי) אשר הקירות מהווים גם את אופי גמר החוץ והפנים ואין כאן מקום לסיתות בטיח / אבן.

תכנון מערכת החשמל חייבת להיעשות בעצה אחת עם תכנון הפנים – מיקום מכשירים חשמליים, נקודות מאור (אם בקירות או בתקרה), יחידות מיזוג, טלקומוניקציה, שקעי קיר, מערכות התראה והזעקה, לוחות בקרה וחיבורי הארקה.

החיווט נעשה ומתבצע דרך קידוחים מתאימים הנעשים בלוגי העץ אם במפעל ואם באתר הקמת הבית. מומלץ שהחיווט יהיה ממיטב התוצרת ואם ניתן, אף בתוך שרשורים מתאימים.

חשמל בבית עץ


© 2022 Timberline
מען: פרדס חנה כרכור 37116, ת.ד. 1706
                                              

האתר מופעל על ידי Nestorclub.com